/ صفحه ی نخست/ مقاله / داستان / شعر / الواح شيشه ای /  گفتگو / طنز / درباره دوات/

ghassemi3@aol.com

برگرفته از «نگاه ماه» ماهنامه هفت


اقتدار خاموش ديوارها
نقد رمان همنوايی شبانه ارکستر چوبها

 مجيد اسلامی
 

 

 

 

1

2

3

مقدمه

جوليوس سزار، هملت، جيان ماريوولونته(گفت و گو با رضا قاسمی) ـ بی تا ملکوتی

هراس آينه از آينگی ـ کيومرث پور احمد

وقتی از مرگ حرف می زنيم از چه حرف می زنيم(نقد رمان همنوايی شبانه...) علی مطلق

برزخ. همنوايی و بوف کور ـ فرزاد پورخوشبخت

هراس، حسرت طنز ـ روبرت صافاريان

سمفونی آدمک های چوبی ـ امير افشار

مجموعه نقدها و گفت و گوها درباره همنوايی شبانه ارکستر چوب ها

 

 

 

 

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر آنکه به دوات لينک بدهيد.

برگشت