ما كجاي مرگ گلشيري ايستاده‌ايم؟

متن حاضر، نخستين بار در مجله‌ي كارنامه(چاپ ايران)، ويژه‌نامه‌ي هوشنگ گلشيريي ، چاپ شده است.

1golshirei1.jpg (60531 octets)

2golshirei2.jpg (61208 octets)

3golshirei3.jpg (49021 octets)

 

برگشت