ضياء موحد
دو شعر

 

 


گردش

بانوی خانه آتشگردان را
آورد و گرد ايوان گرداند
ودر ميان گلدان روييد
گل‌های لاجوردی

آورد و گرد ايوان گرداند
وحوض خانه پر شد از برگ‌های زرد

آورد باز
و فصل های خاکستر آمدند
و باد های سرد.

 

***

 

پرندگان

پرندگانی هستند
که آشيانه ی خود را ترک می کنند
به جای ديگر می روند
و خواب آشيانه ی خود را می بينند.

بهارها به خواب زمستان می روند
وخواب می بينند
که در بهارند.

پرندگانی هستند
که روز وشب تنهامان می گذارند
و خواب می بينند
که روز و شب باما هستند

تواين پرندگان را ديده يی
وخواب می بينی
که با تو هستند.


 

صفحه‌ی نخست

داستان

شعر

مقاله

نمايشنامه

گفت و گو

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

 

 

 

شعرهايی از دفتر لکنت

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر آنکه به دوات لينک بدهيد.

برگشت