گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

 

 حسن عالی زاده

 بيوقتی
 

گم می شود هر آنچه در اين خانه
فی
الفور جای گمشده را جـن پر میکند.
مرئی که نيست جـن
جـن يک فضای کوچک خالی ست
در يک فضای کوچک خالی
تا آن فضای کوچک خالی٬خالیست
جـنی موقتی
از ناگهان به حرف می
افتد
و حرف او
دقت که می
کنی
خود يک فضای کوچک خالی
در يک فضای کوچک خالیست
تا آن فضای کوچک خالی٬خالیست.
گفتم.نگفتم؟
گفتم:
گم می
شود هرآنچه در اين خانه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* برگرفته از کتاب: روزنامه ی تبعيد

 

 

 

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت