گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

) رسول خدا (ص) از گوشت گوسفند کدام قسمت را دوست داشت؟

الف)ماهیچه ـ سردست ب) ران ـ سردست ج) ران ـ جگر د)جگر و قلوه

 

 

 

۲) کدام یک از گزینه‌های زیر از خصلت‌های خروس است که با خصلت پیامبر سازگار نیست؟

الف) وقت شناسی ـ غیرت مردانه         ج) وقت شناسی ـ سخاوت

ب) شجاعت و کثرت آمیزش با همسر    د) برچیدن غذا از زمین ـ تند راه رفتن

 

 

 

3) رسول خدا در خوردن کدامیک از موارد زیر کسی را با خود شریک نمی‌کرد؟

الف) غذا   ب) نان جو   ج) انار    د)ماهیچه گوسفند

 

 

 

۴) رسول خدا در چه حالی اصلا دیده نشد؟

الف)درحال مجامعت با زنان     ب)در حال بول و غائط

ج)در حال خرید از بازار            د)نوشیدن آب در حالت نشسته

 

 

 

۵)موی سر رسول خدا(ص)

الف) سیاه بود   ب)سفید بود   ج)جز چند مو بقیه سیاه بود   د)در‌آخر عمر سفید شد

 

 

 

۶)رسول خدا در مقایسه خود با حضرت یوسف فرمودند:

 

الف)من از یوسف زیباترم          ب)یوسف از من زیباتر است

 

ج)من از یوسف بانمک ترم          د)یوسف از من زیباتر اما من بانمک ترم

 

 

 

۷)آیا مخرج بول و غائط با سه سنگ پاک می‌شود؟

الف)هر دو پاک می‌شود     ب)هیچ‌کدام پاک نمی‌شود

ج)مخرج بول پاک می‌شود ولی مخرج غائط پاک نمی‌شود                  د)مخرج بول پاک نمی‌شود ولی مخرج غائط پاک می‌شود.

 

 

 

۸) رتگ ریش پیامبر چگونه یود؟

 

الف)سراسر سفید حتی بالای زنخدان  ب)سراسر سیاه حتی بالایزنخدان    ج)بالای زنخدان سفید و مابقی جوگندمی      د)بالای زنخدان جوگندمی و مابقی سفید

 

 

 
   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت