/سايت رضا قاسمي/ الواح شيشه ای/

نشريه ادبی


 

راينر ماريا ريلکه
ترجمه علی عبداللهی

گل ِسرخ!
اي تناقض ناب،
شوق ِخواب ِهيچ کس نبودن
پشت ِاين همه پلک.

 

صفحه‌ی نخست

داستان

شعر

مقاله

نمايشنامه

گفت و گو

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

 

 

 

شعرهايی از دفتر لکنت

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر با اجازه کتبی دوات. لينک دادن البته کار زيبائی ست.

برگشت